Sevgi varsa vazgeçmek zordur..

Sevgi varsa vazgeçmek zordur..

aasass