Reklamlarla – Gerçek arasındaki fark bu kadar büyüktür..

Reklamlarla – Gerçek arasındaki fark bu kadar büyüktür..

1.
bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası.
2.
bu amaçla kullanılan yazı, resim, film vb.

 

Reklam nedir? Özellikleri nelerdir? Reklamda 5 M nedir?

Reklam “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur.

Özellikleri;

Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.
Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler’in müşteriye odaklı anlayışı, 4C’ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:
1. İlgi çekici
2. Şaşırtıcı
3. Özgün
4. Bir kere kullanmaya yönlendirici
5. Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.
Reklamın inandırıcılığı
Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.
Reklamın ticari yönü
Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.
Reklamda 5M
Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;
1. Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
2. Message (Mesaj) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj
3. Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfuz etme,…vs)
4. Measurement (Ölçüm) : Reklam Etkinliğinin ölçümü
5. Media (Medya) : Medya Kullanımı (TV,Radyo,Gazete,Dergi,…)
Reklam Bütçesi Belirleme
Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;
1- Ayrılabilir fonlar yöntemi.
2-Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi.
3-Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.
İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;
1. Banner Reklamları
2. Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları
3. E-Mail Reklamları (toplumailreklam)
4. Pop up Reklamları (İnnersitial – Supersitial)
5. Affilliate ( Satış Ortaklığı )
6. İçerik Sponsorlukları
7. gösterim başına ( ppa )
kaynak: Tanses Gürsoy, Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, I. Basım, İst.: Adam, s.9