Yaşname.. Dursun Ergül hazırladı

YAŞNÂME

Ana rahminden dünyaya gelende
Yeni tıfıllanır tâze kız olur
Üç yaşından beş yaşına varanda
Koyma gomşulara o bir söz olur

Güzel olan beş yaşında öğülür
Yedisinde gonca gülden sayılır
Sekizinde hilâl gaşlar eğilir
Vechi bedirlenir humar göz olur

Dokuzunda târif gelir methine
On yaşında biner aşkın atına
Onbirinde dolar şişşek etine
Cismi billûrlanır emlik kuzu’olur

Onikide gerdan kırar sallanır
Onuüçünde güneş yüzü hal’lanır
Ondördünde cigaları tellenir
Her bir âzasında yüz bin naz olur

Onbeşinde rikap altta beslenir
Onaltıda adı şanı seslenir
Onyedide elçi gelir istenir
Mezat bulur müşterisi yüz olur

Onsekizde girer gelin çağına
Ondokuzda gider yâr otağına
Yirmisinde bülbül konar bağına
Açılır gülleri bahar yaz olur

Yirmiüçte sucalanırcemâli
Yirmibeşte bulur herbir kemâli
Otuzunda kethudadır demeli
Zehmi ehillenir hoş mizac olur

Otuzüçte utandırmaz insanı
Otuzbeşte dürüst söyler lisanı
Kırk yaşında her sevdadan usanı
Devri döner meşagati az olur

Kırküçünde gizli söyler sırrını
Kırkbeşinde gözden salar erini
Ellisinde “nene”diyer torunu
Toylar mutbağında hep aşbaz olur

Elliüçte diyeller ihtiyar nene
Ellibeşte her dert dokunur cana
Altmışta zülfüne yaraşmaz şâne
Çallanır telleri mûyu boz olur

Altmışüçte daha sergende olu
Altmışbeş diyende bükülür beli
Yetmişinde kurur budağı dalı
Gazel döker bahçeleri güz olur

Yetmişüçte zehir olur yemeği
Yetmişbeşte gözden çıkar emeği
Sekseninde giyer keten kôyneği
Donu çitten eyinceği bez olur

Seksenüçte daha kendin itiri
Seksenbeşte ağrısından oturu
Doksanında bilmez gönül hatırı
Söğer komşulara küs ha küs olur

Doksanbeşte ŞENLİK söyler sözleri
Yüz yaşında çıkar kuzu dişleri
Baş yastığı olur ocak taşları
Tüstü döğer var endâmı is’olur

Şiir:
“Çıldırlı Aşık ŞENLİK”
(Şenlik Baba)

Resim:
Pablo Picasso
(Türk Kadını Tablosu)

Kaynak:
“Kültür Bakanılığı Aşık Şenlik Sempozyumu bildirileri” Kitabı
Dursun Ergül
(Arşiv)

Hazırlayan
Dursun ERGÜL