“Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve üfürükçülere hayatlarını emniyet eden kitleye medeni millet nazarıyla bakılabir mi?”

“Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere hayatlarını emniyet eden insanlardan oluşan bir kitleye medeni bir millet nazarıyla bakılabir mi?”

“Efendiler ve ey millet; biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler ve müritler memleketi olamaz.. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır (yoludur) “

“Biz medeniyetin ilim ve fenninden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz,başka bir şey tanımıyoruz”
Mustafa Kemal ATATÜRK..

30Kasım 1925’de Konya milletvekili Refik Koraltan ve 5 arkadaşının Mecls’e sunduğu kanun teklifi kabul edilerek 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kabul edilmiş ve bazı geleneksel ünvanların kullanılması yasaklanmıştır Kanun, bütün tarikatlarla birlikte; şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır…

Bu vesileyle bir kez daha büyük Atatürk’e hayranlığımı ve saygımı ifade ediyorum…

Kaynak: Fahrettin Bozkurt

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.